Opće upute

OPĆE UPUTE ZA PRIJAVU ZNANSTVENIH PRILOGA

 1. Dostavljanje prijava sa sažetkom
 • Prijave sa sažetkom moraju biti dostavljene Programskom odboru najkasnije do 15. listopada 2018., kako bi se, nakon recenzije, mogle uključiti u knjigu sažetaka.
 • Svi dostavljeni sažeci će biti razmotreni, bez garancije prihvaćanja.
 • Obavijesti/potvrde o prihvaćanju sažetaka, zajedno s pozivom za pripremu konačnih radova i prezentacija na konferenciji bit će dostavljeni autorima najkasnije 20. listopada 2018.
 • Sažeci se dostavljaju na e-mail konferencije:

info@seeb-consulting.com

 • Sažeci trebaju udovoljiti sljedećim zahtjevima:
 • Sažeci se dostavljaju na engleskom jeziku
 • Nakon dostavljanja sažetaka ne mogu se mijenjati naslovi, autori niti njihov redoslijed
 • Prva stranica treba sadržavati imena, titule, pune adrese (pošta, e-mail, telefon) svih autora; potrebno je naznačiti koji autor će prezentirati rad na konferenciji te navesti u zaglavlju stranice tematsko područje rada
 • Druga stranica treba uključiti ime(na) autora, naslov te sažetak s najmanje 300 i ne više od 500 riječi
 • Sažeci se trebaju pisati u Microsoft Word-u, veličina stranice A4, okomita orijentacija, Time New Roman, font 12, jednostruki prored teksta, margine normalne (2,5 cm obostrano).

 

 1. Prihvaćanje sažetaka i upute za autore
 • Autori čiji su sažeci prihvaćeni bit će zamoljeni da pripreme gotove radove za prezentaciju na znanstvenom dijelu skupa,
 • Radovi trebaju zadovoljiti stil pisanja prema APA 5 standardu
 • Trajanje svake prezentacije bit će ograničeno (do 12 minuta), ovisno o broju radova prihvaćenih za izlaganje.

 

 1. Publikacije
 • Zbornik konferencije će uključiti sljedeće publikacije:
  • Program konferencije,
  • Knjigu sažetaka svih prihvaćenih prijava (sa ISBN brojem),
  • Zbornik radova konferencije SEEB LOGISTICS-ZAGREB 2018, svih recenziranih i prihvaćenih radova (sa ISBN brojem – u elektronskom obliku).

 

 1. Rokovi / važni datumi
 • Rok za podnošenje prijave sa sažetkom:

        15. listopada 2018.

 • Obavijest o prihvaćanju odabranih sažetaka radova koji će se prezentirati na konferenciji:

25. listopada 2018.

 • Rok za dostavljanje radova i plaćanje kotizacije: 30. listopada 2018.
 • Datum održavanja konferencije:

5. studenoga 2018.

 • Obavijest o prihvaćanju rada za objavu u Zborniku radova konferencije

30. prosinca 2018. (nakon izvješća Programskog odbora SEEB LOGISTICS-ZAGREB 2018, o odabiru recenziranih radova za objavu u Zborniku).

 

 1. Registracija / kotizacija / sponzorstvo
 • Registracija za sudjelovanje / kotizacija do roka naznačenog u točki 4. ovog poziva (30. listopada 2018.) iznosi 150 € po jednom autoru, dopuštena su najviše tri autora na jednom radu te isti autor na najviše dva rada.